Süreçlerimiz

Süreçlerimiz

İşe Alma

Şirketimizin personel ihtiyacı önceden planlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış İnsan Kaynakları bütçesi doğrultusunda, yetkinlik bazlı işe alım süreci uygulanarak karşılanır. İlgili pozisyon için doğru zamanda doğru seçimin yapılması hedeflenir. İşe alım sürecinin hızlı, açık bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Açık pozisyonların doldurulmasında uygun aday olması halinde, şirket çalışanlarına öncelik tanınır. Şirket çalışanlarından uygun aday olmaması halinde, personel seçimi için dış kaynaklara başvurulur.

Eğitim & Gelişim

Güngör sürekli gelişen ve öğrenen bir organizasyon olarak, çalışanlarının gelişimi için onları destekleyen bir yapıya sahiptir. Çalışanlarımızın teknik bilgi ve donanımını, kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla yıllık eğitim planımız çerçevesinde şirket içi ve şirket dışı eğitim programları uygulanır. Gerekli görülen durumlarda diğer fabrikalarında iş üzerinde eğitim ve pratik imkanı sağlanmaktadır.

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek, çalışanların kurum hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi, bireysel performansların izlenmesi, değerlendirilmesi, eğitim, gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kariyer yönetimi süreçlerini kapsar. Şirketimizde performans değerlendirme süreci; hedef paylaşımı ve bireysel yetkinlikler baz alınarak yıllık olarak yapılır. Her kademedeki pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dokümanlaştırılır ve çalışanın değerlendirilmesinde bu sistem baz olarak kullanılır.

Kariyer Planlama

Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilerek, üst pozisyonlara yapılacak atamaların imkanlar elverdiğince şirket içi personel arasından yapılmasına çalışılır. Kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan çalışanlara yükselme olanakları sağlanır. Performans yönetimi ve eğitim süreçleri kariyer planlama sürecine veri oluşturur ve sürecin etkinliğini destekler.

Ücretlendirme

Şirket içindeki hiyerarşik yapı ve görev gruplarına göre belirlenmiş ücret aralıklarının esas alındığı ücretlendirme sistemi uygulanmaktadır. Yıllık maaş artış oranı ve zamanı; enflasyon oranı, ülke ve sektördeki durum, şirketin yıllık hedeflerine ulaşma oranı ve kişinin performansı dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

» İnsan Kaynakları